Контакт

Устани за Косово!

Главна 18, ТЦ Земуникум, локал 18
Београд, Земун
Србија

E-пошта: ustanizakosovo@mail.ru
Телефон: +381 64 8763 100